Huwelijk 2  -   Maartje Cornelis Poland

Pieter Klaasz Bloothooft <IV-3>  tr. 2 Maartje Cornelis Poland ~1738, geb. Heerhugowaard, ged. Obdam 25.10.1713, do. van Cornelis Willemsz Poland (wonende aan de Middenweg in de Heerhugowaard, vermoedelijk eigenaar van de aanzienlijke landerijen die later op het geslacht Bloothooft vererfden) en Maartje Ariensdr. Kieft [1], overl. Schermer 3.3.1779, boedelscheiding 23.12.1779. 7 kinderen.

De tweede vrouw van Pieter, Maartje Poland, brengt waarschijnlijk veel land mee in het huwelijk. Als na haar overlijden in 1779 een boedelscheiding wordt gemaakt is er een omvangrijk bezit onder de kinderen te verdelen (zie aldaar). Een niet onbelangrijke bijdrage in de Heerhugowaard komt via Maartje’s zuster Lijsbeth. Als die in 1768 met haar man Jacob Everts Kant haar testament maakt [2] benoemen ze elkaar tot universele erfgenaam

“doch, op’t overlijden van de langstlevende zal moeten gaan ende geerft worden de eene helfte bij de naaste vrinden en bloedverwanten van den testateur ende wederhelfte bij en door de gesamentlijke kinderen van haar testatrices broeder Claas Poolland en kinderen van haar suster Maartje Poolland hooft voor hooft ieder van hun erven evenveel en dus niet bij staken te rekenen, als deselve is substituerende bij desen egter sal haar testatrices suster jongste dogter genaamt Lijsbeth pieters bloodhoofd, voor alle delinge voor uiijt moeten hebben alle het goud en zilver niets daar van uitgesondert, het welk maar eenigszints zoo tot gebruijk als sieraad van haar zoo veel het nood zij, prolegateerdende bij deesen, dogh hare linnen en wollen kleederen sullen door hare gemelde broeders en susters kinderen gesamentlijk moeten worden verdeelt en bij hun alsoo werden genoten

Wijders willen en begeren de testateuren beijden dat ten doode van de langstlevende hun lieder halve plaats en landerijen gelegen in de heer huijgenwaart bij de hondenwegh, genaamt de punt, bij verdelinge hunner algehele nalatenschap zal moeten werden toegedeelt aan de gesubstitueerde erffgenamen van haar testatrice als zulks aan deselve voor zooveel het nood is prolegaterende bij desen”.

Lijsbeth Cornelis Poolland zal kinderloos overlijden en naamgenote en nicht Lijsbeth Bloothooft zal de familiesieraden erven. Verder worden dan de rechten in de landerijen en boerderij in de Heerhugowaard aan de neven en nichten van Lijsbeth Poolland toegewezen.

Referentie

[1] Zie het artikel van R.W.G. de Groot in "Mededelingenblad voor de afdeling Zaanstreek-Waterland van de Nederlandse Genealogische Vereniging" nr. 52 (maart 2003), pag. 79-89 (met name pag. 86-87). Informatie van Olivier Mertens
[2] Alkmaar NOT 632, not. Adrianus van den Burgh, 7.10.1768