III-1.2   Anna Sijmens Bloothooft   (1704 - 1758)

Anna Sijmens Bloothooft <III-1.2> is de dochter van Sijmen Dircks Bloothooft <III-1> en Meijno Maurits, RK, geb. Schermer, ged. Noordeinde [1] 9.11.1704 [get. maertje Rommers, (grootmoeder)], overl. ~14.1.1758, tr. Jacob Adriaansz Zijp  (ook Jacob Molenaar, ook Japik Arentze) Noordeinde [2] 19.2.1730 [get. Cornelis Sijmens <IV-1> (broer)], watermolenaar op poldermolen L in de Schermeer, overl. ~ 11.12.1751, zoon van Arian Dirks Zijp en Aagte Cornelis. Kinderen: Adriaan Jacobsz Zijp, Gerrit Jacobsz Zijp.

Antje erfde, evenals haar broers Cornelis <IV-1> en Claas <IV-2>, een derde in het stukje land op de Blokkers van vader Sijmen. Op 15 juni 1743 transporteerde haar man Jacob Arienze Molenaar dit stuk aan zwager Claas Bloothooft. [Schermer transporten, RAH OR 6352]

Antje Sijmens was meter bij verschillende kinderen van haar broers Cornelis en Claas. Zij woonde op de poldermolen L. Aan de andere zijde van de Zuidervaart was de Peijlshoeve, waarvan de landerijen in 1750 voor de helft in het bezit kwamen van haar broer Claas. Haar man staat bekend als Jacob Arentze, Jacob (Ariensze) Molenaar, maar het meest precies als Jacob Adriaansz Zijp. Dit blijkt uit weesakten waarin hij samen met zijn zwager Claas Bloothooft optreedt als voogden over de kinderen van zijn broer Dirk Adriaansz Zijp.

Op deesen 13 maart 1758
hebben weesmeesteren van Zuijd Schermer en Driehuizen en Noord Schermer na voorgaanden versoek aangestelt tot voogden over de persoon van aarian jacobs sijp, minderjarige zoon van jacob molenaar, overleeden in de watermolen beoosten de Suijdervaart in de Schermer onder de banne van Noord Schermer, cornelis aariansz sijp en Claas Sijmonsz bloothooft. Gevende aan de zelve generaliter sodanig magt en vermogen als voogden wort verleent bij de weeskamer en specialijk met qualificatien omme sodanige veertigste part in een stukje lant reeds verkogt na costumen deeser landen te transporteren de gelden te ontfangen mits gedragende na den ordonnantie van de weeskamer alhier in duhantie 

Weeskamer Noord en Zuid Schemer, Schermer weesboek, RAH OR 6340, 1758

In de resoluties van Dijkgraaf en Heemraden van de Schermeer [3] vinden we dat op 11 december 1751 wordt aangesteld “in plaatse van de overleedene Jacob molenaar desselfs wede Antje Sijmens bloothooft tot wederzeggens toe tot molenaaresse van de moolen in de pol L aangestelt. Zullende deselve moolen door een van haare zoonen worden bemalen”. Dat blijkt zoon Gerrit te zijn want op 14 januari 1758:  “in plaatse van wijlen Antje Bloothooft is precario en tot wederzeggens toe, tot molenaar van de molen van de polder L aangesteld, desselfs nagelatene soon, Gerrit Jacobse, mits in gevolge de Resolutie van 3 meij 1755 jaarlijxs ten behoeve van de gemeene armen deeser polder afleggende een somme van vier gulden”. Het voorstel tot het instellen van een sociaal fonds in het request van 1663 is dus een kleine eeuw later geŽffectueerd. Gerrit Jacobs wordt overigens in 1764 ontslagen en opgevolgd door Arie Volger.

Referenties

[1] De Rijp, doopboek RK Kerk 1665-1772
[2] De Rijp, trouwboek RK kerk 1685-1813
[3] Schermeer, resolutien van dijkgraaf en heemraden 1750-1760, 1760-1769