Land op de Blockers

Op 4 april 1743 sterft Simon Dirks Bloothooft <III-1>. Hij liet land na in de Blokkers dat verdeeld werd onder zijn drie kinderen Cornelis, Antje en Claas. Op 15 juni 1743 verkoopt althans Jacob Arienze Molenaar [Zijp], de man van Antje Sijmens Bloothooft

“aan Claas Zijmentse Bloothooft een geregte derde in drie morgen twee en sestigh roeden land gelegen in den Blokkers belent volgens den oude quytscheldinge den Heere van der Horst ten noorden, den kolckdijk ten zuijden, de Wed van Claas Dirks van der Sluijs ten oosten, met conditie dat de kooper sal hebben een vrije notwegh over den drie morgen land toekomende de kinderen van Evert Jacobze leggende ten westen van dit stuk landt, item dat devoorsz kinderen en den koper altijt met gemeen goetvinden de sloot tussen dit lant en ‘t land van den Heere van der Horst zullen moeten maken en schoonhouden, als meede dat den kooper soo wel als de voorn kinderen zijn deel sal dragen in de kosten van den Dam tussen dit lant en ‘t land van den Heere van der Horst.”

Schermer Transporten 6352 RAH 15.6.1743

En dat voor 300 gulden. Op 25 januari 1744 verkoopt Cornelis Zijmentse Bloothooft <IV-1> onder precies dezelfde condities een gerechte zesde deel van dit land aan zijn broer Claas <IV-2> voor 150 gulden, terwijl Claas dan op 14 maart 1744 het hele stuk voor 950 gulden doorverkoopt aan Heer en Mr Adam Huusman [Schermer Transporten 6352 RAH 1743/1744].

Blockers_verkaveling2.gif (121941 bytes)
Oude kavelkaart van de Blockers, ~1633

Op een oude kavelkaart van de Blokkers [1] uit de beginperiode van de Schermeer zien we een verdeling in kavels van 5 6 morgen. Het lijkt erop dat het bovengenoemde stukje land de oostelijke helft is van kavel B die 6 morgen 171 roeden groot is. Deze kavel grenst inderdaad aan de onderkolk in het zuiden en heeft land ten oosten, noorden en westen. Zie ook kavel 215 op de kadastrale detailkaart van 1833.

Gezien de overeenkomst tussen het verkoopbedrag van 950 gulden voor de grond en het bedrag van 1000 gulden dat Lijsbeth Claes bij het huwelijk met Simon Dirks Bloothooft inbracht ligt het voor de hand dat met haar geld indertijd de grond werd aangeschaft. Ook moeten we concluderen dat Lijsbeth Claes eerder is overleden dan haar man.

De Blokkers anno 2000 vanuit de kap van poldermolen K gezien. Rechts de molentochten waaraan de ondermolens 15 en 16 stonden. Op de achtergrond de ringdijk. Links aan de horizon Driehuizen. Dit gebied is de bakermat van de familie Bloothooft.

Referentie

[1] Schilstra (1971), p.105