Huwelijk 1   -   Grietje Jacobs Muijs

Pieter Klaasz Bloothooft <IV-3>  tr. 1 Grietje Jacobs Muijs  Alkmaar [1] 19.10.1734 [won. Zuidervaart], do. van Jacob Jans Muijs, huw. voorwaarden [2] 16.10.1734, testament [3] 24.6.1735, overl. voor 1738

Proloog

Aan de Zuidervaart in de Schermer woonde Jacob Jansz Muys, een roomse boer en weduwnaar, met twee dochters, Grietje en Maartje. Hij vond het in 1728 raadzaam zijn testament op te maken [4] en verklaarde

“tot sijne eenige en universele Erfgenamen te Institueren ende te roepen sijne twee dogtertjes maartie en grietje Jacobs Muijs. Wijders betuijgde den Comparant dat het sijne expresse begeerte was dat sijne twee kinderen na sijn dood in het gansche bewind en boererije zoude moeten blijven sitten en dat den boedel van hem comparant voor sooverre de huijshoudinge en boererije was aengaende niet soude werden geveurt, neemaar alles blijve in voegen het gevonden sal werden en alsof hij selfs of stoel sat, sullende de hier na te noemen voogden over deselve kinderen gehouden en verpligt sijn een bequame dienstknegt en meijd, beijde van de Roomsche religie sijnde, in te winnen ende te huuren omme met sijn comparants kinderen huijs te houden en de boererije te exerceren gelijk hij comparant heeft gedaan tot dat deselve kinderen sullen hebben gedaan hare meerderjarigheid”.

Voogden werden de Heer Cornelis Bouwe, heemraad van de Schermer, en Jan Jansz Muijs, zijn broeder.

Gezien de toon van het testament overleed Jacob Jansz Muijs waarschijnlijk kort daarna. Pieter Klaasz Bloothooft <IV-3> was toen 17 jaar en mogelijk de gezochte knecht. Zes jaar later huwde hij in ieder geval dochter Grietje. Drie dagen voor het huwelijk maakte het paar huwelijkse voorwaarden [2] op, waarbij minderjarige Pieter werd geassisteerd door zijn vader Claas Pietersz Bloothooft, en Grietje door haar voogden Jacob Suurbier, Arien Jansz Smit en Claas Jansz Hases. Allen kwamen uit de bedijkte Schermeer. Claas Jansz Hases huwde later Maartje Jacobs Muijs. Pieter Bloothooft bracht ten huwelijk ‘alle de linden ende wollen klederen met de cleijnodien van goud en silver tot zijn lijf behorende’, en de bruid alle goederen die zij had. Kortom, Pieter had niets van waarde en Grietje des te meer. Als de bruidegom als eerste overleed had Grietje niets dan de lijfgoederen aan de erfgenamen uit te keren, als echter de bruid het eerst overleed zou er een boedelscheiding plaatsvinden zonder onderscheid te maken waar de goederen vandaan kwamen. Het bruidspaar en ook vader Claas zetten allen hun handtekening, een teken van enige ontwikkeling.

Ondertekening van de huwelijkse voorwaarden van Pieter Klaasz Bloothooft en Grietje Jacobs Muijs. Ook vader Klaas Pieters Bloothooft tekent op 16 oktober 1734 [2]

De pastoor in de St.Jacobsstraat in Alkmaar wist de zusjes Muijs blijkbaar niet uit elkaar te houden want hij schreef een huwelijk met Maartje in op 19 oktober 1734! Precies negen maanden later werd dochter Grietje geboren waarbij tante Maartje peetmoeder was. Kort voordien hadden Pieter en Grietje een gewoon testament [3] gemaakt, zonder verdere voorwaarden.

Helaas overleed Grietje Muijs evenals het dochtertje Grietje en zo kwam Pieter Bloothooft in het bezit van de helft van de nalatenschap van vader Jacob Jansz Muijs. Het hoofdstuk Muijs wordt op 24 december 1739 definitief gesloten als Claas Jansz Hasis, als echtgenoot van Maartje Muijs, en Pieter Claasz Bloothooft, als weduwnaar van Grietje Muijs, een huis, erf en stalling in Alkmaar voor f 1425 verkopen aan Hendrik Reeten [5]. Het huis staat aan de zuidzijde van de Dijk en genaamd Ste. Maarten, belend Grietje ? ten westen en Jacob Hartman ten oosten. Het huis was op 17.10.1723 door Jacob Muijs gekocht.

Referenties

[1] Alkmaar, trouwboek RK kerk St.Jacobsstraat 1709-1740
[2] Alkmaar NOT 454, not. Theodorus Heijmenbergh, no. 30, 16.10.1734
[3] Alkmaar NOT 454, not. Theodorus Heijmenbergh, no. 26, 24.6.1735
[4] Alkmaar NOT 451, not. Theodorus Heijmenbergh, no. 44, 23.7.1728
[5] Alkmaar OR, no.131 fol.92