V-5.4    Grietje Bloothoofd (1790 - 1838)

Grietje Bloothoofd <V-5.4> is de dochter van Sijmen Bloothooft <V-5> en Niesje Punt, ged. 4.8.1790 [mtr. Lijsbeth Noije <V-3> (tante); get. Maartje Leegwater], overl. Akersloot   6.9.1838 [won. Schermer, huis n.39, get. Gerrit Doets, landman, buur, 42 jaar; Hendrik Bakker, veldwachter, Akersloot, 28 jaar], tr. Arie Jansz Baart Oudorp 6.4.1815 [get. Simon Bloothooft, vader, won. Oudorp; Hendrik Boogert; Bartelmies Balder; Jacob Rozee; de laatsten in Broek op Langedijk], landman won. Heiloo, zo. van Jan Ariese Baart (overl.) en Agie Arisse Meijne, geb. Alkmaar ~1794, testament Alkmaar [1] 17.12.1813

Uit de volkstelling in Alkmaar van 1822 [2] en 1830 blijkt het roomse gezin op Geest 498 [3], wijk A te wonen. Kinderen, allen geboren te Alkmaar, zijn Agatha (1817), Simon (1819), Johannes (1821), Niesje (geb. 17.8.1823, overl. 21.5.1845, tr. Willem Duyn, geb. 13.3.1820, overl.18.12.1895), Maria [4] (1825). De eerste vier kinderen werden traditiegetrouw vernoemd naar de grootouders. Bij hen in wonen een knecht, in 1822 Johannes Bruin uit Oudorp, in 1830 Pieter Glas uit Haringcarspel; en een dienstbode Grietje Jacobsd Boer uit de Schermer.

In 1833 wordt nog in Alkmaar een zoon Dirk (Theodorus) Baart geboren, deze tr. Jansje Morsch, Bergen 6.2.1859, geb. Bergen ~1835, do. van Jacob Morsch en Jannetje Blankendaal

Boerderijen aan de Geest.jpg (23653 bytes)
Tekening van H. Tavenier uit 1787 van de Geest in Alkmaar. De brug naar de Kanisstraat is links achter te zien. Arie Baart en Grietje Bloothoofd woonden in vergelijkbare agrarische behuizing rechts achter de tekenaar (op nr A1174-1176; hier staan percelen A1173-1171, zie kadastrale kaart hieronder).   Kadastrale Kaart van Noordholland 1832, deel 2 Alkmaar, Afb.2.

In het eerste kadastrale register van Alkmaar is er sprake van zowel Arie Jansz Baart senior als junior. Het is de vraag of het verschillende personen betrof, alhoewel later in Oudorp ook sprake is van Arien Baart senior. Arien senior bezat in Alkmaar op de Geest A1157 en het tegenoverliggende A1208-1210. Daarnaast had hij veel land in de Egmondermeer (D139-140, D143-145, D162-167(2)), samen 28.75 ha. Arien junior had in Alkmaar ook een woning aan de westrand (nu Molenbuurt) A1174-1176, en eveneens diverse percelen in de Egmondermeer (D80-82, D94, D155(2), D146-148, D153, D156-160(-)), tesamen 23.63 ha. De 52 ha die Arien senior en junior samen bezaten behoorde de het grootste landbezit in Alkmaar.

Kadastrale kaart Geest.jpg (70658 bytes)
Kadastrale kaart van Alkmaar (1832). Detail van deel tussen Singelgracht, Gasthuisstraat en Kanisstraat. Rechtsonder de Grote Kerk. De percelen 1174, 1175&1176 waren eigendom van Arie Baart en Grietje Bloothoofd.

Op 4.11.1829 kopen Grietje Bloothooft en Arie Jansz Baart van Grietje’s moeder Niesje Punt ongeveer de helft van het Oudorper bezit: het huis en erf [157], de weilanden [11, 89 = 29, 96, 194 = deel 90, 102,105,108] en bouwland [169]. Er zijn geen aanwijzigen dat ze er ook daadwerkelijk gewoond hebben. In 1838 overlijdt Grietje Bloothooft in de Schermer en als Arie Jansz Baart in 1842 het Oudorper bezit publiekelijk verkoopt woont hij (nog steeds) in Alkmaar. Hoe het ook zij, op 19.10.1842 wordt in herberg de Vuik in Oudorp een publieke veiling van de bovengenoemde landerijen gehouden [5]. Arie Baart Senior bezit na het overlijden van Grietje in eigendom, in vruchtgebruik, terwijl de zeven kinderen Aagje, Sijmon, Jan, Niesje, Maartje, Keetje en Dirk samen de helft in eigendom hebben en in bloot eigendom. Klaas Bloothoofd <VI-4> treedt in 1842 op als toeziend voogd [6] voor de nog minderjarige kinderen Jan, Niesje, Maartje, Keetje en Dirk. Eerst worden de afzonderlijke onderdelen van het bezit verkocht. Daarbij is Klaas Bloothoofd die [89] en [96] voor f 1212 toegewezen krijgt. Tenslotte wordt echter voor het geheel door Cornelis IJfs uit de Schermer meer geboden dan de som van de afzonderlijke opbrengsten en daarom wordt hij de eigenaar van het totaal voor f 6607. Een interessante procedure om versplintering van samenhangende gronden te voorkomen.

Referenties

[1] Alkmaar NOT 995, not. Lourens Veer
[2] Alkmaar volkstelling 1822, reg no 1 fol 69
[3] Nummer correspondeert niet met kadastrale kaart
[4] Maria Baart, overl. Schagerbrug 26.1.1891, tr. Schagen 27.4.1850 Stendert de Wit, logementhouder, geb. Zijpe 7.8.1826, overl. Schagerbrug 29.11.1891
[5] Kadaster Alkmaar Dagregister Oudorp Deel 4 no.189 25.10.1842; afschrift van akte not. Schaehuizen te Alkmaar
[6] Op 17.11.1838 benoemd voor de kantonrechter in Alkmaar