Huwelijk

Dirk trouwde Engeltje Jacobs Beck op dezelfde dag toen zijn broer Sijmen <V-5> trouwde met Niesje Punt. Een jaar later overlijdt zijn vader en maakt hij deel uit van de Erven Claas Bloothooft. Hij is als zodanig mede-eigenaar van gronden in Oudorp en in de Schermer, in de polder beneden GH (zie bij zijn broer Pieter <V-3>). Het is trouwens niet helemaal duidelijk waar Dirk feitelijk woonde. In de doopaktes van zijn kinderen wordt weliswaar steeds Oudorp genoemd, maar in de latere voogdijakte is het de Schermeer. Ook in de trouwakte van zijn zoon Klaas wordt opgemerkt dat Dirk Bloothooft in de Zuidschermer is overleden. Dat kan in overeenstemming zijn met de kerkgang in Oudorp als de polder beneden GH tot de parochie Oudorp werd gerekend. Misschien woonde Dirk samen met zijn broer Pieter op de Peijlshoeve.

Engeltje Jacobs baart Dirk verscheidene kinderen, maar er blijven er maar een paar in leven. Hij overlijdt in 1789, slechts 41 jaar oud, als zijn vrouw nog zwanger is van de laatste dochter Dirkje, want nog voor haar geboorte wordt de akte van voogdij opgemaakt. Dan worden de broer van Engeltje, Jan Jacobs Beek van Rustenburg, haar zwager Sijmen Klaasz Bloothooft van Oudorp, en Pieter Jansz Vader uit de Schermeer als voogden benoemd.

Engeltje Jacobs huwt in 1792 voor de tweede maal, met Jacob Way. Waarschijnlijk vlak daarna wordt op 11.6.1792 opgemaakt welk deel van haar vermogen aan de kinderen toebehoort als het erfdeel van hun vader. Dat wordt bepaald op f 1800, ‘welke somma onder der kinderen moeder zal worden gelaten, mits dat zij haar kinderen behoudens goed, aliementeeren en opvoeden als een getrouwe moeder na den aerd der liefde schuldig is en behoort te doen’. [1]

Boedelscheiding Dirk Bloothooft 1792.jpg (31479 bytes)
Ondertekening van de boedelscheiding tussen Dirk Bloothooft
en Engeltje Jacobs Beek

Zuid Schermer, Notaris Klaas Renses, 11.6.1792

Op 12 oktober 1793  koopt Jacob Way voor f 2400 [2] het vierde deel in kavel beneden GH 19 en 20 in de Schermeer van Pieter Claasz Bloothooft, die naar Alkmaar verhuist. Hij wordt zo eigenaar van de helft omdat zijn vrouw ook al een vierde deel bezat. Hij woont daar vermoedelijk op de Peylshoeve. In de legger van de Schermer landerijen 1798-1834 wordt eerst melding gemaakt van ‘De Erve Klaas Bloothoofd en Jacob Waay’ met daarnaast echter ‘Nu Jacob Waay bij transpt in dato’. Hij koopt dus op onbekende datum na 1798 de resterende helft van Sijmen Bloothooft en Dirk Dirks Dekker.

Jacob Way had ook nog bezit in Oudorp. Vlakbij de RK kerk had hij er rond 1820 een huis en erf [135, 136 op de kadaster kaart]. Sleet hij daar de oude dag?

Referenties

[1] Not. Klaas Renses, Zuid Schermer
[2] Schermeer OR, Transporten 1774-1804