Voogdij van kinderen Zijp

Claas Sijmens Bloothooft neemt ook zijn sociale plichten. Hij is volgens het weesboek van Zuid en Noord Schermer met Jacob Ariansz Zijp en Dirk Pieters Zijp al voor 1739 door de Oudorper weeskamer aangesteld als voogd van de drie kinderen van Dirk Ariansz Zijp (overlden in de banne van Oudorp) en Niesje Maartens: Maarten, Geertje en Trijntje, als ‘zijnde de naaste vrinden van den voortz kinderen van vaders zijde’, en vervult deze rol tot 1760. Het betreft in Zuid en Noord Schermer een aanvullend belang van deze kinderen in de nalatenschap van grootvader Arian Dirksz Zijp (overleden in de bedijkte Schermer onder Noord Schermer) en behelst feitelijk de administratie en later de verkoop van hun aandeel in land onder Spierdijk, groot 3 morgen 183 roeden ter waarde van 825 gulden [1]

En verklaarden de voorsz Voogden Alhier ter Weeskamer te doen verantwoordinge van haar verrigtinge. Al dat zij lieden den voorschreven boedel met de andere erfgenamen hadden gedeeld, geschift en gescheijden ende voor der gemelde kindern aandeel hadden bekomen de helft in omtrent 4 morgen landt tot Spierdijk in de banne van  Berkhoudt gelegen nogtans met dese belastinge dat aan de Weduwe van de voorn Arian dirks Zijp gent. Aagte Cornelis Moet werden uijtgekeerdt jaarlijks een somma van twee gulden tien stuijvers gedurende haar leven lang en verder .. dat nog de gemelte kinderen was aanbedeeld uijt den gemelte boedel aan gereet gelt een somma van drieentnegentig guld: elf stuijvers. Al het welke bij weesmeesteren geapprobeert zijnde. Hebben weesmeesteren ten versoeke van de voorsz voogden geconsenteerd dat de gemelde somma van 93 guld: 1 stuijvers bij de voogden ter haarer verantwoording blijve berustende

Schermeer OR 6340, weesboek 1718-1781, 19.3.1739

In 1758 gaat men over tot verkoop van het stuk land in Spierdijk. Op 13 februari vragen de voogden daar toestemming voor. Op 7 april wordt het land tegen een onderhandse obligatie van f 825 verkocht aan Jan Pieters Vlamen. Op 12 juni stellen de voogden dirk pieters zijp en klaas sijmons bloothooft zich daar borg voor. Uiteindelijk wordt op 11 mei 1760 een finale afrekening gedaan aan moeder Niesje Maertens (voor dochter Geertje), Maarten Dirks Zijp en Jan Janse Out, man van Trijntje Dirks Zijp.

De derde voogd, Jacob Ariansz Zijp blijkt in maart 1758 te zijn overleden:

Op deesen 13 maart 1758
hebben weesmeesteren van Zuijd Schermer en Driehuizen en Noord Schermer na voorgaanden versoek aangestelt tot voogden over de persoon van aarian jacobs sijp, minderjarige zoon van jacob molenaar, overleeden in de watermolen beoosten de Suijdervaart in de Schermer onder de banne van Noord Schermer, cornelis aariansz sijp en Claas Sijmonsz bloothooft. Gevende aan de zelve generaliter sodanig magt en vermogen als voogden wort verleent bij de weeskamer en specialijk met qualificatien omme sodanige veertigste part in een stukje lant reeds verkogt na costumen deeser landen te transporteren de gelden te ontfangen mits gedragende na den ordonnantie van de weeskamer alhier in duhantie

Schermeer OR 6340, weesboek 1718-1781

Dit is een interessant document. De watermolen ten oosten van de Zuidervaart is of poldermolen L of poldermolen M. Op poldermolen L woonde de zuster van Claas Bloothooft, Antje Sijmens Bloothooft. Zij was getrouwd met Japik Arents (trouwen), ook wel Jacob molenaar genoemd (Schermer archief bij overlijden). Deze is hoogstwaarschijnlijk dezelfde als Jacob Ariansz Zijp en dat zou de relatie van Claas Bloothooft tot die familie goed kunnen verklaren. De enige complicatie is dat Jacob molenaar in 1751 overlijdt, terwijl Antje Sijmens in januari 1758 overlijdt. De bovengenoemde voogdij-akte moet dan ingegeven zijn door het overlijden van moeder Antje, in plaats van vader Jacob.

De voogdij van de kinderen van Dirk Adriaansz Zijp betreft de erfenis aan vaders zijde. Moeder Niesje Maartens hertrouwt met Claas Aldertsz. Als deze laatste in 1661 overlijdt worden Claas Bloothooft en zijn zwager Cornelis Pieters Ouwejans in Oudorp tot voogd aangesteld over het kind van Claas Aldertsz en Niesje Maartensz [2].

Voogdij Oudorp.jpg (32272 bytes)

                        Dat aldus passeerde ter praesentie als van den hoofden
                        dezes gemelt als versogte getuijgen
       Dit is het merk + van
       Niesje Maertens Zelfs
       gestelt praesent de onderget:
                        Cornelis Pietersz Owijans    klaas bloothooft
                        Cornelis Wan
                        Jacob Voerman

Oudorp OR 6266, weesboek 1758-1809, 14.9.1761

Genealogie-fragment familie Zijp (zie http://www.geocities.com/stamboom_zijp/), met aanvullingen uit de genealogie Bloothoofd zoals hierboven beschreven tussen [].

AriŽn Dirksz Zijp, geb. ~1670, landman in de Schermer [overl. in de bedijkte Schemer onder Noord Schemer], tr. Geert Pieters  Alkmaar 29.12.1697, geb. Alkmaar ~7.9.1671, do. van Pieter Cornelisz. Suurbier en Anna Crelis, [tr. 2 Aagte Cornelis, zij wordt in ieder geval genoemd als moeder van Jacobus].

AriŽn had broers en zusters: Gerrit Dirks Zijp (testeert in 1725), Guurtje, Jan Dirks Zijp, Trijntje, Maartje, Anne, Pieter Dirks Zijp. De laatste kan heel goed een zoon Dirk Pieters Zijp gehad hebben.

Kinderen geboren in de Schemer

  1. Dirk AriŽnsz Zijp, geb. 11.8.1699, [ws. overl. Oudorp ~1739, tr. Niesje Maertens, overl. na 1760, kinderen Maarten, Geertje en Trijntje Zijp, zie voogdijregeling hierboven]
  2. Cornelisz. AriŽnsz Zijp, geb. 25.11.1700, tr. Ariaantje Cornelis Boeij Akersloot 18.1.1728, geb. Akersloot
  3. Anna AriŽnsd Zijp, geb. 13.12.1701
  4. Jan AriŽnsz Zijp, geb. 2.3.1703, tr. 1. Antje Klaas Stams Alkmaar 26.4.1744, tr. 2. Trijntje Jans Schouten Alkmaar 28.8.1746 
  5. Jacobus, geb. ~30.6.1705, overl. voor 1708
  6. Jacobus AriŽnsz Zijp, geb. ~7.3.1708, tr. Antje Sijmons [Bloothooft] Akersloot 4.2.1730, zij uit de Zuid Schermer onder de banne van Akersloot
  7. Pieter AriŽnsz Zijp, geb. ~25.3.1709, overl. Oterleek 16.5.1772, tr. Trijntje Pieters de Graaf, Alkmaar 13.2.1735
  8. Trijntje AriŽnsd Zijp, geb. ~1710, tr. Hendrik de Kuijper

Referenties

[1] Schermeer OR 6340, weesboek 1718-1781, 19.3.1739, 14.4.1739, 13.2.1758, 13.3.1759, 11.8.1760
[2] Oudorp OR 6266, weesboek 1758-1809