1e huwelijk met Hillegond Jans

tr. 1 Hillegond Jans Akersloot [1] 6.1.1732 [Akersloot [2] impost beiden 4e classe], jd van Akersloot, overl. Oudorp ~.1737

Kind 

  1. Klaas, geb.  ~1732, overl. Zuid Schermeer 16.10.1732 [impost Akersloot pro deo [3]]

Claas Sijmens Bloothooft en Hillegond Jans leren elkaar in de Zuidschermeer kennen en huwen begin 1732 in de RK kerk in Akersloot. Ze krijgen er een kind dat jong overlijdt. In 1735 verhuizen ze naar Oudorp en hebben daar een klein veeteeltbedrijf. Oudorp was evenals Akersloot een overwegend katholiek en vredig dorp van veeboeren en een goede plaats om te wonen. Op 27 september 1737 maken Claas Sijmens en Hillegond Jans hun testament [4]. Het is opmerkelijk dat in het verder standaard testament nog gesproken wordt over mogelijk nog te verwekken kinderen die ieder drie gulden en drie stuiver zouden moeten krijgen boven hun legitieme portie. Datzelfde geldt ook voor vader Sijmon Dirksz Bloothooft wanneer die dan nog in levende lijve mocht zijn. Alhoewel de testateuren verklaren ‘gesont en machtigh’ te zijn, sterft Hillegond Jans nog hetzelfde jaar.

Claas Bloothooft x Hillegond Jans 1.jpg (34071 bytes)

In den Namen des Heeren
              Amen

Op huijden den seven en twintighsten
September 17e Seven en dertigh, compareerden
voor ons onderget: Scheepenen der heerlijk
heijt Outdorp, en voor mij Secretaris deze
gemelte plaatsen, de eersamen Claas
Sijmondsz Bloodhooft en Hillegond Jans
geegte man ende vrouw alhier wonaghtigh, 
(allen bekent) dewelke overdenkende des menschen leevens brosheijt hier op aarde, de sekerheijt des
doods, ende de onsekeren tijt ende uuren van
dien, dewelke daeromme ligt eijgenen aen
onbedwongenen willen, sonder inductis ofte
personatie van ijmand, geresolveert zijn geworden
omme te maaken dit haer Testament, uijterste
ende laeste willen, in manieren navolgende ..........

Claas Bloothooft x Hillegond Jans 2.jpg (68190 bytes)

Aldus gedaen ende gepasseerd tot
Outdorp op dato als booven, des namiddags
de klocke drie uuren, ten huijsen vande
Testateuren, dewelken gesont en maghtigh
waren
                               klaas Sz Bloothooft
                               dit merk is gestelt
                               bij hillegond  +  Jans
                               hier boven gemeld
                               jan klasen kuijp
                       dit merk + is gestelt
                       bij Gerrit Butter

                      G Groet secretaris Outdorp

Oudorp, allerhande schepenakten 27.9.1736

Na het overlijden van Claas Bloothooft in 1774 voorzien de erfgenamen mogelijke claims van familieleden van Hillegond Jans op het dan aanzienlijke vermogen. Men weet een echtpaar te vinden dat Claas Bloothooft en Hillegond Jans heeft gekend en dat verslag kan doen van de staat van de boedel ten tijde van het overlijden van Hillegond Jans. Dit is het relaas van Jan Jacobs Kooper en Aaltje Pieters, in 1737 respectievelijk 26 en 22 jaar oud [5].

Dat zij Deposanten seer particulier hebben gekend en vrindelijke ommegangh hebben gehad en gehouden met Claas Sijmonsz: Bloothooft en Hillegond Jans in der tijd Egtelieden en welke met hun deposanten in den jaare 1735, 1736 en 1737 en naast elkander te Oudorp hebben gewoont

dat zij vervolgens dagelijks over elkanders vloer zijn geweest en veelal gemeensame gesprekken hebben gehad, dat sij, bij voorkomende geleegentheeden en ter oorsaken dat Hillegond Jans veel al olik off siekelijk was haar wel hebbende geraaden om een meijd te houden dogh dat zij van haar telkens ten andwoord hebben bekomen, het kan er niet opstaan wij hebben het soo kwaad als het dient om de Landhuur te betaalen en een voorschootje voor t Lijff te krijgen, en diergelijke uijtdrukkingen meerder

Dat soo hun deposanten voorstaat in den Jaare 1737 de voorn: Hillegond Jans is komen te sterven, wanneer zij ter dier geleegentheijd dagelijks mede overhuijs zijn geweest, en zij laaste deposante selvs het huiswerk heeft waargenomen tot dat Claas Sijmons Bloothooft een dienstmeijd had gewonnen, bij welke occagie zij gelijk altoos hebben gesien en ontdekt dat Claas Sijmons Bloothooft in een gemeene en sobere omstandigheijd was omtrent zijn bestaan en besitting

Dat alverder kort na de Dood van Hillegond Jans Claas Sijmons Bloothooft uijt zijn Huijs moest vertrekken, wanneer de Deposanten het agtereijnde van haar Huis aan hem hebben verhuurt, t geen hij ook heeft bewoont en bij welke omstandigheijd zij deposanten verklaaren vast en seker te weeten dat hij dies tijds buijten zijn geringe meubeltjes niet meerder had dan een koe agt a negen uijtterlijk. Dat hij niet alleen geen vastgoed tzij van Huis oft land in eygendom was hebbende maar integendeel dat zij deposanten hebben bijgewoont en nog wel seer wel zijn weetende dat hij van zijn vee heeft moeten verkoopen omdat hij het geld tot betalingh van zijn Landhuur niet bij elkander kon krijgen

Dat zij Deposanten wijders in’t generaal met alle ruimte durven verklaaren soo als zij doen bij deesen dat Claas Sijmonsz: Bloothooft en Hillegond Jans op het overlijden van de laaste in een sobere besittinge en bestaan waaren, gemeene burgerlieden die met hun handen arbeijd de kost moesten winnen

Alkmaar, Notaris de Lange 3.12.1774

Alhoewel de omstandigheden van Claas Sijmons sober en moeilijk waren, is het wel duidelijk dat hij een kleine en zelfstandige veeboer was. Dat was in ieder geval een gunstiger omstandigheid dan een betrekking als knecht. Bij zijn huwelijk met Hillegond Jans worden beiden tot de 4e classe gerekend, wat duidt op enig vermogen (maximaal 2000 gulden en een inkomen van maximaal 200 gulden per jaar), maar bij het overlijden van hun zoon Klaas is het weer ‘voor God’.

Referenties

[1] Akersloot, trouwboek RK Kerk 1725-1757
[2] Akersloot, impost op het trouwen 1727-1747
[3] Akersloot, impost op het begraven 1726-1747
[4] Oudorp, allerhande schepenakten
[5] GAA Alkmaar NOT 680, Not. de Lange 3.12.1774