Weesakte

1751 den 14 Junij on: Weeskamer

Hebben Weesmeesteren van Zuijd en noord Scher
mer gecommitteert tot voogden over het nagelaten 
kint van wijle Haasje Klaas in huwelijk
verwerkt bij Jacob Klaasz in de Schermeer onder
de banne van Zuijdschermer, Aldert Klaasz
wonende op doordijk, Cornelis willemsz in de 
Rijp en Pieter Klaasz bloothooft in de 
Schermeer, met alsodanige magt, gesag en
authoriteit als voogden bij weesmrs kan
werden gegeven, mitsgaders haar gedragende na
de ordonnantie van de Weeskamer alhier
in usantie
Aldus gedaan dato ut supra, present weesmr
Pieter Engels en Jacob Olij

Mij present Secretaris
Klaas Rensis

Data voorsz Compde voor weesmr voornt Aldert
klaasz: en Pieter Klaasz: Bloothooft vervangende
hun meede confrater Cornelis Willmsz: in qualt voorz
ter eener              ende Jacob Klaasz: ter andere
zijde, dewelke met approbatie van weesmrs ver
accordeert zijn oft kints moeders erfportie in
manier als volgt. Dat den laatsten coompt
de voorsz: pupil zal onderhouden, voeden en kleeden
in ziekte en gesondheijt, tot de ouderdom van
25 Jare, huw: of andere geapprobde state en
op dit s pupils meerderjarigheijt in voldoening
van de meergen: erffenis uyt te keeren
en te voldoen aan den pupil een somme van
tweehondert en vijftig gulden verbindende dan
voor zijn persoon en goederen als na
Regten

jacob klaasz

present Weesmr voornd
en mij Secrets
Klaas Rensis

in de kantlijn:
op desen 8 April / 1771 / compareerde ter /
weeskamer alhier / Klaas Jacobs bloot /
hooft gewese pupil / hier ter zijde vermelt /
en bekende van zijn stief / moeder voor zijn moeders /
erffenis ter Sa van / tweehondertvijftig glt /
onder 14 Junij 1751 is / bweesen /
volkomen voldaen te / roepen en alle deelen /
te passeren van quitan- / tie present weesmren /
Josua resseevel en Jacob / hoorn en mij Secretaris /
K. Rensis

Referentie

Schermeer, OR Haarlem 6340, weesboek 1718-1781