Samenvatting

Jacob Claasz Bloothooft <IV-6> is een zoon van Claas Bloothooft <III-3> en Grietje Jans Hijnsze, watermolenaar op ondermolen no. 13 (?), RK, geb. Schermeer, ged. Noordeinde 29.9.1719, overl. Akersloot [1] 9.2.1769.

tr. 1 Haasje Claas Noordeinde [2] 21.2.1740 [get. Pieter Claes (Bloothooft, broer? <IV-3>), Albert Claes] Graft [3]  [impost [4] zij 4e classe], jongedochter uit de Schermer onder Akersloot, testament [5] 11.3.1741, overl. ~1749. 4 kinderen.

tr. 2 Guurtje Pieters Klaver Noordeinde [2] 4.7.1751 [get. Claas Claasz (Bloothooft, broer? <III-3.8>), Dirck Cornelisse], ged. Alkmaar 10.2.1726, do. van Pieter Ariens Klaver en Maartje Willems, overl. Akersloot 2.9.1782, testament Alkmaar [ONA inv. 666, acte 51; 19 augustus 1782; geen afschrift] . 7 kinderen. Zij tr. 2. Gerrit Jacobs Zijp Akersloot 22.4.1770 [RA Alkmaar inv.nr 14, get. Jan de Vries, Jan Hadegaart], hij kwam uit Schermerhorn zij uit de Schermer.

Jacob Bloothooft woont bij zijn eerste huwelijk met Haasje Claas in de Schermeer onder de banne van Graft, ofwel op de Blokkers waar eigenlijk alleen maar watermolenaars wonen. in 1749 wordt op een verpondingslijst Jacob Claasz genoemd als molenaar in ondermolen 13 (met één persoon ouder dan 10 jaar, wat zou betekenen dat zijn vrouw Haasje Claas vlak na de geboorte van haar dochtertje Geertje in het kraambed moet zijn overleden) en vlak voor zijn overlijden wordt bij de zeilenschouw van de molens in de Schermeer [6] in 1768 op dezelfde molen nog steeds Jacob Claasze als molenaar genoemd. Wat hier mogelijk tegen spreekt is dat Jacob na zijn tweede huwelijk in 1751 zijn kinderen in Akersloot laat dopen en er ook impost betaalt bij het overlijden van zijn dochter Grietje alhoewel er wel steeds bij vermeld wordt dat hij in de Schermeer woont. Nu was zijn tweede vrouw Guurtje Pieters Klaver van zeer gegoede familie en kan het zijn dat ze een veeteelt bedrijf in de Schermeer onder Akersloot hadden.

Haasje Claas wordt voor de impost op het trouwen geschat in de vierde classe. Ze zou een boerendochter geweest kunnen zijn. Bij het huwelijk met Haasje Claas is Jacobs oudste broer Pieter <IV-3>, die door zijn huwelijken inmiddels een welvarende boer moet zijn geweest, getuige. Bij de geboorte van de kinderen zien we twee maal Maartje Cornelis als meter optreden, dat moet welhaast Pieters tweede vrouw Maartje Cornelis Poland zijn.

In 1741 maken Jacob en Haasje hun testament op (Jacob tekent, Haasje zet een kruis). Opmerkelijk is dat Jacob stelt dat bij zijn vooroverlijden zijn vader Claas Bloothooft een legitieme portie moet krijgen. Dat komt echter niet aan de orde want vader Claas overlijdt in 1747 en Jacob zelf in 1769.

Als Haasje Claas in ongeveer 1749 overlijdt is alleen nog zoontje Claas in leven. Voor hem worden op 14.6.1751 als voogden benoemd “Aldert Klaasz wonende op noordijk, Cornelis Willemsz in de Rijp en Pieter Klaasz Bloothooft <IV-3> in de Schermeer[7]. Aldert Klaasz trad ook als getuige bij het huwelijk van Haasje op en is waarschijnlijk haar broer. Dat Pieter Bloothooft als voogd optreedt getuigt enerzijds van goede relaties tussen de broers en anderzijds van een sterke maatschappelijke positie van Pieter. Er wordt bepaald dat vader Jacob Claasz “de voorsz pupil zal onderhouden, voeden en kleeden in ziekte en gesondheijt, tot de ouderdom van 25 hare, huw: of andere geapprob(eer)de state en op dit s pupils meerderjarigheijt in voldoening van de meergen: erffenis uyt te keeren en te voldoen aan den pupil een somme van twee hondert en vijftig gulden”. Was getekend jacob klaasz. 

Alle kinderen van Klaas Bloothooft <III-3> konden schrijven! In de kantlijn staat dat op 8 april 1771 Klaas Jacobs Bloothooft <V-11> inderdaad f 250 van zijn stiefmoeder heeft uitgekeerd gekregen.

Weesakte kinderen Jacob.jpg (227571 bytes)

Weesakte 
Ook als tekst

Jacob huwt in 1751 voor de tweede maal met Guurtje Pieters Klaver, een rijke katholieke boerendochter. Weliswaar is zij in Alkmaar gedoopt maar de familie Klaver woonde ergens in de Heerhugowaard of Schermer, en ging ook in Oudorp ter kerke. Guurtje's vader woonde bij zijn 2e huwelijk in 1732, Guurtje was toen zes jaar oud, in de Heerhugowaard, waar hij tussen 1733 en 1739 nog 7 kinderen kreeg, waaronder Jan. Van deze halfbroer Jan Klaver zullen later Jacob en Guurtje's (klein)kinderen erven. Na 1739 ging Guurtje's vader naar de Schermer. Hij was vermogend en werd in 1749 met een van de hoogste maandelijkse aanslagen belast in het verpondingscohier van de Schermer.

Bij het huwelijk van Jacob met Guurtje Klaver is Claas Claase getuige. Dat zou zijn broer kunnen zijn en een van de weinige keren dat we die terugvinden. De kinderen uit dit huwelijk worden allen in Akersloot gedoopt waarbij, op de laatste keer na, Jacob’s enige zuster Guurtje meter is. Jacob sterft in 1769 op 50 jarige leeftijd en Guurtje Pieters Klaver blijft achter met vijf minderjarige kinderen. Zij trouwt binnen een jaar Gerrit Jacobs Zijp (zie ook Claas Sijmens Bloothooft <IV-2> voor relaties met de familie Zijp). In 1771 keert ze de oudste zoon van Jacob, Klaas, de erfenis van f 250 van diens moeder Haasje Claas uit. Op 2 september 1782 overlijdt ze in Akersloot, twee weken nadat ze haar testament heeft opgemaakt.

Aanvullende informatie over Guurtje Pieters Klaver gekregen van Toon Weisenborn. Zie ook de site van de familie Klaver.

Referenties

[1]   Akersloot, doodboek RK kerk 1747-1775
[2] de Rijp, trouwboek RK kerk 1685-1813
[3]   Graft, huwelijksintekenboek voor commissarissen 1737-1767; 6.1.1740
[4] Graft, impost op het trouwen 1710-1749
[5] Alkmaar NOT 457, Theodorus van Heijmenbergh, nr.43, beneden 4000 g gegoed
[6]   Schermeer, zeilenschouw 1768, los blad bij resolutien van dijkgraaf en heemraden 1731-1744.
[7] Schermeer, OR Haarlem 6340, weesboek 1718-1781