Stamboom

STAMBOOM, voor zover bekend, van Dirk Bloothoofd, geboren te Schellinkhout, de 22e september 1894, zoon van Cornelis Bloothoofd en Sieuwtje, e.g.n. geb. te Schellinkhout op 19 december 1864 en Sieuwtje van Egmond, geboren te Egmond aan den Hoef, op 3 april 1867. Uit het huwlijk van C.B. en S.v.E werden vijf kinderen geboren, t.w. eerst een tweeling, Geertje en Elisabeth, geboren 17 augustus 1891, dan Dirk, 22/9 '94, vervolgens Sijtje, geboren 1 april 1897 en tenslotte Teunis, geb. 17 april 1904.

Bij onderzoek is gebleken dat tweelingen reeds eerder in de afstamming voorkwamen, n.m.l. aan de kant van Sieuwtje van Egmond, wier Vader, Teunis van Egmond, tot 4 mei 1877, de dag van zijn overlijden, was gehuwd met Elisabeth Akkerman. T.v.E. was geboren op 13 augustus 1837 en bereikte dus nog niet de veertigj. leeftijd. El. Akkm. was geboren op  [ ] en overleed op [ ] te Twisk, waar zij ook ligt begraven. Zij werd dus in 1877 weduwe en trouwde in 18[ ] met K.Wit die ook reeds weduwnaar was. Ze trok toen dus van Egm.a/d Hoef naar de Horn in Twisk. Sieuwtje van Egmond zal bij die verhuizing omstreeks elf jaar zijn geweest. Zij bespeelde bepaald reeds vroeg, of liever op zeer jeugdige leeftijd het orgel in het kerkje te Egmond a/d Hoef, of Binnen??, in elk geval hebben wij, haar kinderen, wel heel vaak in al haar muziek zitten rommelen, maar hebben Moeder nooit meer horen spelen. Even doorgaande met de stamboom van Moeder Sieuwtje, er liggen op het kerkhof te Egmond a/d Hoef meerdere Egmonden begraven. O.a. een tweeling, n.m.l. Sieuwtje van Egmond en Christiaan van Egmond, beiden dus geboren op 12 augustus 1839 en waarvan Sieuwtje overleed op 5 augustus 1863 en Christiaan op 31 October 1863. In het zelfde jaar dus en werden beiden, Sieuwtje op een week na en Chr. iets ruim 24 jaar. Die Sieuwtje was al gehuwd met een C. Kieft, waarvan niet nader is bekend. Op dit zelfde kerkhof rusten nog: Anthonie van Egmond, mogelijk de Vader van v.n. Teunis van Egmond, geb. 24/4 1807 en overl. 5/9 1864. Deze was gehuwd met R. Planteydt, geb. 26/2 1807 en overl. 30/10 1888, nadat ze weer hertrouwd was met Jacob Kooi, geb. 1793 en overleden 1880. Totzover dus over de Stamboom van Moeder Sieuwtje.

Gaan we weer terug naar de fam. Bloothoofd. Vader Cornelis Bloothoofd was enig kind van Dirk Bloothoofd en Geertje Boxman. eerstgen. geb. op 4 juni 1832. Geertje Boxman geb. op 8 juni 1834. Ik herinner me twee broers van Dirk, t.w. Aris en Klaas, een zoon van Klaas was ook een Corns., deze heeft nog stationchef geweest te Westwoud, en dan was er ook een Grietje Bloothoofd, die was getrouwd met Maarten Dekker (manufacturier)  De tegenwoordige facturier van Sch-hout, P.J.Ruiter, diens Moeder Grietje Dekker, is dus vernoemd naar Grietje Bloothoofd. Veel valt er voorts niet over te vertellen, over de Bloothoofden.

De fam. Boxman was zeer uitgebreid. Bram Boxman van Berkhout, was geh. met Antje Nierop, grote bouwerij, tesamen met zijn broer Piet. Deze Piet is overl. aan t.b.c., evenals zijn zoon Jan. Zijn gelijk begraven. Deze Piet Boxman was geh. met Grietje Schuitemaker. Er is nog een dochter in leven (1965 dus) Ma Boxman, gehuwd met Broersma, thans gepensioneerd onderwijzer. Hiltje Boxman, geh. met Corn. Pronk te Beemster. Met deze fam. Pronk hadden Vader en Moeder Bloothoofd nog vaak omgang. Bet Pronk was geh. met Jan Molenaar in Amsterdam. Hil en Neel kwamen vaak bij ons thuis logeren. Neel trouwde met Jan van Beek, stuurman op de grote vaart. Ze woonden in Indie, toen de Jappen kwamen. Hebben het, na veel lijden toch overleefd, laatste woonplaats bekend was Zeist. Er was ook nog en zuster van mijn Grootmoeder getrouwd met Willem Groenewoud, smid te Hensbroek. Ik geloof drie of vier zoons, die ook allen smid werden, o.a. ook een in Twisk. Alvorens nu nog wat uit te wijden over de kinderen C.B. en S.v.E., moet eerst nog worden vermeld, dat Sieuwtje Bloothoofd-van Egmond ook nog een zuster had, n.m.l. Sijtje van Egmond, geh. met Aris Schrooder. Deze Sijtje is op 9 jan.1955 overleden op 82 jarige leeftijd, te Alkmaar, haar man overleed 12 febr. 1941 op 66 jar. leeftijd te Heiloo. Kinderen: Ma, Teun, Elisabeth en Neeltje Schrooder. In Egmond is ook de rustplaats van ene Anton de Jong, zoon van Jb. de Jong en Ca. van Egmond. Deze Anton werd 12 mei 1859 geboren en overleed 1/11 1876, dus werd ook maar 17 jaar. Nu was deze Anton een neef van Sieuw en Sijtje, waar ik mijn moeder toch ook wel eens over heb gehoord. Een zuster van deze Anton de Jong is later getrouwd met een Bas, als achternaam. Zij heette Rachel de Jong. Dochter is Trien Bas, Wed.Jac.Groot.

vervolg STAMBOOM

We waren dus gebleven bij de kleindochter van Chatarina van Egmond, gehuwd met Jac.de Jong, dus vernoemd naar haar Grootmoeder. Trien Bas is voor haar huwelijk met Jacob Groot, jaren bij Tante Sijtje van Egmond als dienstbode geweest. Ze noemde haar altijd Tante Sijtje.

Toen Elisabeth Akkerman, als Wed. van Teunis van Egmond trouwde met K.Wit, toen had deze K.Wit reeds vier dochters, n.m.l. Aagje, Neeltje, Aaltje en Jantje, respectv. getrouwd met A.Koomen, K.Visser, H.H.Schwietert en P.Stapel. Tijdens dit 2e huwelijk van Elisabeth Akkerman werden nog twee kinderen geboren, t.w. Jan Wit, die later trouwde met Neeltje Koomen van Oostwoud en Albertine Wit, die huwde met Damis Koolhaas, de twede Koolhaas van de vier generatie's waarvan ik weet dat ze met groot succes dirigent waren van het Koninklijk Fanfarecorps "West-Frisia" te Twisk. Momenteel (1965) zijn van de gen. kinderen K.Wit geen enkele meer in leven, behalve Jantje Wit, Wed. van Pieter Stapel. Zij woont in "Twiskerland" en geniet nog een goede gezondheid. Maakt zich nog steeds verdienstelijk en praat graag over vroeger.

Tenslotte nog iets verder uitwijden over de vijf kinderen van Sieuwtje van Egmond en Corn. Bloothoofd. Geertje trouwde met Hendrikus Koeman, kreeg een jongen en een meisje. Die jongen, Cees, getr. met Geer van Doornik verwacht na een huwlijk van 14 jaar de eerste baby. Jannie, de dochter kreeg twee kinderen, waarvan Ineke inmiddels ook al weer 2 kinderen heeft. Henk is nog thuis. Elisabeth, getrouwd met C. Metselaar Hz. te Hauwert, 2 kinderen, Aagtje geh. met Gerrit Stapel van Lambertschaag, heeft ook een jongen en een meisje. Elisabeth Bloothoofd is overleden 23 mei 1962. Corn. Metselaar is tans in "Twiskerland". Corns. Junr., gehuwd met Marrianne Slagter hebben drie kinderen. Dirk geh. met Zwaantje Beemsterboer op 2 mei 1920. Drie dochters, Sieuw, Geer en Janny C. Sieuw trouwde in 1941 met Paul.Metselaar, kreeg vijf jongens, waarvan Gerard in 1952 is overleden door een ongeluk. Klaas, Dick en Jan, stoere knapen. De jongste, Arrian wordt ook al een heel mens. (1965) Sijtje, eveneens op 2 mei 1920 getrouwd met Jan Balk KWz. te de Bangert, kreeg evenals haar moeder vijf kinderen. Maar ik moet eerst de kinderen D. Bloothfd nog verder uitleggen. Geer, 1946 gehuwd met G.J.Palenstijn, tot op heden, maart 1965 twee kinderen, Deanne en Jan. Verwacht haar derde in april a.s. Janny trouwde in 1954 met Jan Groenewal, drie kinderen, Gerrit Jan, Zita en Ronald. De laatste werd geboren op 1e Kerstdag 1964 te Wouw (N.-Br.) Sieuw, geb. 10 maart 1921, Geer geb. 22 maart 1925 en Janny geb. 4 nov. 1929. Sijtje en Jan Balk kregen dus vijf kinderen, t.w. Klaas Guus, Cor, Dick en Wouter. Hiervan zijn er momenteel vier getrouwd. Klaas, geh. met Rina Hoed, Guus getr. met H.Doze en Cor met Janny Knaap. Deze oudste drie hebben tot nu to nog geen kinderen. Dick is getr. met de Wed.van Jan Broertjes te W.-Bl. Deze had reeds drie kinderen en hebben er nu van hun beiden nog een bij. Dus dat was dan tante Sijt haar eerste eechte kleinkind. Wouter is verloofd met Geri de Hart, haar ouders zijn Reinder de Hart en Trijntje Slagter (Hoorn.

Tenslotte Teunis Bloothoofd. Is 17 april 1904 geboren. Trouwde 2 mei 1926 met Annie Ossen. Ging wonen in Medemblik, sigarenzaak, hij werken bij Daalder. Helaas verloor hij zijn vrouw reeds op 47 jarige leeftijd. Ze hadden toen een zoon, Kees. Hij huwde 16 februari 1950 met zijn huishoudster, Neeltje de Leeuw. Uit dit huwelijk werd nog een zoon geboren, Dicky Bloothoofd. Inmiddels was Kees getrouwd met Marie Wit. Deze kwamen in de zaak te Medemblik. Teun en Nely kregen een flinke zaak in Amsterdam, waar ook Dick werd geboren. Dit huwelijk heeft echter ook niet lang geduurd, want op 18 december 1959, op 55 jarige leeftijd overleed Teun te Amsterdam en werd begraven te Medemblik.

Dit was de stamboom van Dirk Bloothoofd. Zwaantje Beemsterboer was een van de twee dochters van Jan Beemsterboer en Geertje Molenaar. Jan Beemsterboer had twee broers, Piet en Arie, die beiden nog leven (1965) Grietje Beemsterboer, zijn enige zuster is reeds gestorven. Jan Beemsterboer is 25 juni 1866 geb en is overleden 4 nov.1952 in Huize "Avondlicht". Geertje Molenaar is geboren 16 juni 1869 en overleden 27 januari 1942. Behalve Zwaantje was er nog een dochter Annie, getrouwd met L.J.Zwagerman te Hoogkarspel. Deze laatsten kregen zes kinderen en hebben al een groot aantal klein- en achterkleinkinderen. Ze zijn 18 maart 1965 50 jaar getrouwd en boeren nog steeds met elkaar zoo'n 20 stuks hoornvee. Tot vervolg