Main opa en main opoe

Een herinnering van kleindochter Geer, gedicht in het Westfries

Main opa en main opoe

die weunden an't Zuidend
En deur berichte in de krant
Is 't huis an iederien bekend
Toen ik die stikkies lezen had
Docht ik an vroeger taid
En toen 'k 's nachts te bed lag
Raakt' ik 't niet meer kwait
Main opa was deer slager
Deer weet ik niets van of
Wel van gemeenteontvanger
En dat was voor os een bof.
De meister en de juffrouw
Ginge fieter te voet
Wekeluks of maandeluks              (?)
't Lonzakkie tegemoet
En was ik den te warskip
De prullemand stond in de hoek.
Deer zat altaid wat nuuws in
Deer ging ik nei opzoek
'k Zocht "raampiesenveloppe"
Dat was 't eerste wat ik dee
Z'n baan as poldersikeretarus
Hielp deer nag wat an mee
Main Opoe was gebrekkig
D'r rechterarm die was ze kwait
Ze raakte in Hoorn onder 't spoor
Dat was in de mobilisasie taid       (1915)
Maar mit die iene linker arm
Het ze os toch verwend
We hadde d'r gien erg meer in
Ik hew'r niet aars kend
Op 't Zuien zat een raampie
Deer was een klain vertrek
't Was aigeluk een grte kast
Mit klere an een rek
Voor 't raampie stond een gle krant
Dat was teugen de zon
Opdat 't goeie goed en hoed
Den niet verkleure kon
Opa sneed van kruine blokkies
Die brocht ie nei 't kippehok
En mit pleepapiertjes snaaien
Had main Opa 't al drok
Dat was z'n vaste sjouwtje
Van alle krante die ie had
Je zouwe miene dat bezurgde
Iederien toch een zwart gat
's Middags atte we broeder
Voor 't doupen 't lokkie middenin
Dat was je ware feistdis
Mit stroup op beerd en kin
En 's eivens as 't gerak op was
Den was 't vast pendoor
De stikke bordjes rap anzaai
De kaarte, deer zurgde Opa voor
D'r stond gien chips op tafel
Maar seltjes en een nap Presente
En een dos mit bienen fichies
We speulde nooit om cente
Den moste we de bedste in
De boel, die ging an kant
Maar 'k kon de sleip niet vatte
Deur 't ramm'len van de krant
Opoe slofte nei de aker
Den ware we 't z vergeten
Bakwater uit de filter
Een sleipmiddel moet je wete
Main Opoe viel opiens dod neer
Main Opa die was bar beloord
De stremselpotjes gooid'ie
Z over daik, hew 'k hoord
't Huis lait deimee an de grond
De taid die staat niet stil
En 't is vezlf dat iederien
Ok graag vernuwe wil
'k Stond iemeslesten op de daik
Maar 'k ging weer rechs omkeer
Want 'k zag, toen 'k z stond te kaik
't Was 't zelfde huis niet meer
Weer was de bessetuin, de bak?
'k Herkende niet 't urf
Weer was de klompeskraper en de boet
De plee mit blauwe vurf?
De houten ofvoer nei de poel?
't Had 'r niet meer van
De skoorstien en de duvel
Deerop de bollebuisies pan?
Weer "Bulletje en Bnestaak", de snor
Herinneringe die 'k had vergaard?
't Gaat verbaai, al bleef 't huis
Voor aisskosse bewaard.
Main Opoe mit 'r ine arm
'k Wou dat 'k er nag erres zag
'k Zou Wilders vrage: "Bouw 't weer z
Al was 't maar voor ien enkele dag."

Geer P-B.