Uit de rekeningen van polder K in de Schermeer

1661-1665

Betaelt aen Dirck cornsen houten dirck, de somme van veertich gulden sesthien stuijvers, over 34 roeden weghslooten bij hem opgeschooten, bij ordonannantie ende quitantie alhier   f  40-16-0

Betaelt aende selve dirck cornelisen houten dirck molenaer, de somme van thien gulden sesthien stuijvers, over t opschieten van een eijnde weghsloot, bij ordonnantie ende quitantie d'voorsz   f  10-16-

Noch betaelt aende selve Dirck cornelisen houten dirck, de somme van veerthien gulden acht stuijvers, over sesthien dagen arbeijtsloon bij hem aen dese moolen verdient, dus bij ordonnantie ende quitantie alhier  f  14-8-

1666

Betaelt aan Maritge aerents weduwe van Dirck cornelisen molenaer, de somme van negentich kr guldenes, over een geheel jaer maelloon van de moolen van dese polder, verschenen den 23 en Martij 1666, alhier bij twee ordonnantien ende quitantien aen den anderen gehegt d'voorsz     f  90-0-0

zo tot 1671, en dan verder betaald aan Dirck Claas Bloothooft

1672    f    90-0-0 +  f  4-0-0

1673

2a betaling 1673.jpg (37465 bytes)

Betaelt aen dirck
claesen Bloothooft
moolenaer, de somme
van f negentich kr gulden

over een geheel jaer
maelloon van de moolen
van deese polder verscheenen

den 23 en Martij 1673 bij
vier ordonnantien ende

quitantien aen den anderen
gehegt d'voorsz                 90 - -

 

1674    f    93-0-0
1675    f    90-0-0
1676   

Betaelt aen dirck claes Bloothooft moolenaer van deese polder de somme van negentigh kr gulden over een geheel jaer maelloon van deese moolen, verscheenen den 23 en martij 1676 alhier bij vier ordonnantien ende quitanties aen de andere gehegt deselve   90-0-0

Betaelt aen Dirck claes bloothooft de somme van vier gulden tien stuijvers over vijf dagen arbeijtsloon aen deese polder verdient, alhier bij ordonnantie ende quitantie d'selve  4-10-0

1677    f    90-0-0  +  f  4-0-0 polderdienst
1678    f    90-0-0  betaelt aen de huijsvrou van Dirck Claes Bloothooft moolenaer
1679    f    90-3-0
1680    f    90-0-0  +  f  5-8-0
1681    f    90-0-0  +  f  2-10-0
1682    f    90-0-0
1683    f  150-0-0
1684    f    95-2-0  +  f  50-0-0
1685

2a betaling 1685.jpg (51057 bytes)

Betaalt aan dirck claasen
Bloothooft Molenaar de
somme van hondertnegen en veertig gulden
tien stuijvers, als t
negentig gulden over

een geheel jaar maal
loon van de molen van
dese polder, verschenen


den 17en Martij xvi
vijf ende tagtig, ende
negen ende vijftigh
gulden tien stuijvers


voor het kroosen van
dese polder, mitsgaders
nog enig arbeijtsloon
ten diensten vande polder
gedaan, alhier bij twee

ordonnantien ende qui
tantien aan den anderen

gehegt    de voorsz             149:10:-

1686    f  140-0-0
1687    f  140-0-0
1688    f  144-0-0
1689    f  144-0-0
1690    f  144-0-0   
1691    f  144-0-0
1692    f  144-0-0

betaelt aen Pieter Claasz bloothooft, de somme van Een ende sestigh gulden, vier stuijvers, over de helft van het verdient arbeijtsloon, so van slicken ofte modderwerck, als het maecken van een kaijdijck, in deese polder daaromme alhier bij ordonnantie ende quitantie  f 61:4:-

1693    f  144-0-0 en desselfs soon Sijmon Dircks
1694    f    90-0-0
1695    f  144-0-0
1696    f  144-0-0
1697    f  144-0-0
1698

betaelt aen Dirck bloothooft molenaer op de molen van dese polder de somme van hondert vier ende veertigh gulden als vier ende vijfftigh gulden voor het kroosen van dese polder ende 't neegentigh fulden over een geheel jaer maelloon hem tot laste van deese polder verscheenen den seeventiende maert sestien hondert aegt ende 't negentogh, monterende te saemen als boven daarom alhier bij twee ordonnatien ende quitantien aen  den anderen gehegt den voorsz  f  144-0-0

1699

betaelt aen dirck claes bloothooft molenaar op de moolen van dese polder, de somme van hondert acht ende veertigh gulden acht stuijvers als vier ende vijfftigh gulden voor het croosen van de moolentogt wegh ende notslooten in dese polder in den jare sestien hondert acht ende 't negentigh vier gulden acht stuijvers over ende in voldoeninge van het arbeijdsloon bij hem en sijn broeder verdient in het verhoogen van de onder ende bovenkolk van deese polder, ende 't negentigh gulden over een geheel jaer maelloon hem tot laste van deese polder verscheenen den eersten maert sestien hondert negen 't negentigh monterende te samen als vooren daerom alhier bij twee ordonnantien ende quitantien aen den anderen gehegt de voorsz  f  148-0-0

1700    f  150-0-0  aen Dirck Claasz ende sijmen Dircksz bloothooft
1701    f  154-0-0  aen sijmon Dircksz bloothooft

Referentie

Regio archief Alkmaar, Schermer archief, Rekeningen polder K 1660-1700, 3 delen

Top