Huwelijken

Sijmen Dirks Bloothooft <II-1>

tr. 1 Meijno Maurits Noordeinde [1] 21.6.1699 [won. Schermeer; get. jacobse dirk jansen, crelis Jansen etc.], overl. voor 1730

tr. 2 Lijsbet Kornelis 10.2.1730 [impost Akersloot [2] 4e classe, won. Zuid Schermeer], meerderjarige jongedochter van Schermerhorn, overleden voor 1743

Op 23.2.1730 werden de huwelijkse voorwaarden tussen “Simon dirksz Bloothooft weduwenaar wonende in de bedijkte Schermeer en Lijsbeth Cornelis, meerderjarige dogter woonachtigh tot Schermerhorn” getekend voor notaris Theodorus Heijmenbergh in Alkmaar [3]. Er staat
3a Testament 1730.jpg (99554 bytes)

"Eerstelijk dat den Bruijdegom ten huwelijk aan sal brengen alle de goederen die hij is hebbende ende de Bruijd een somma van duijsent gulden, item alle hare kleedren van linden wollen, ende andere stoffen met de kleynodien van goud ende silver tot haar lijf ende gerief behoorende.
   Van welke aan te brengene goederen de gemeenschap voorbedagtelijk werd buyten geslooten; winst ende verlies staande huwelijk vallende sal alleen zijn ten baate ende schade van den Bruydegom.
   Ende indien de Bruyd de Eerststervende quam te zijn dan sal den Bruydegom alle de goederen van de Bruyd voor hem in vollen eygendomme behouden mits alleen uytkeerende aande naaste vrinden van de bruyd alle de kleederen van linden, wollen ende andere stoffen met de cleynodien van goud ende silver ten lijve van den Bruyd gedient ende behoort  hebbende.
   Ende indien de Bruydegom de Eersstervende quam te wesen soo sal de Bruyd haar leven lank gedurende jaarlijks uyt de goederen van den Bruydegom trekken een somma van dertigh gulden waar van het eerste jaar verschenen sal wesen een Jaar naar het overlijden van den Bruydegom.
   Mits ende onder deze conditie nogtans dat naar het overlijden van de Bruyd de vrinden van den Bruydegom alle de goederen van de Bruyd voor haar in vollen eygendomme zullen behouden ende alleen aan de vrinden van de bruyd sullen moeten overleveren alle de kleederen van linden, wollen ende andere stoffen met  de kleynodien van goud ende silver als vooren ten lijve ende gerijve van de bruyd behooren hebbende...”

3a Testament 1730 ondertekening.jpg (29010 bytes)

Alkmaar NOT 452, not. T. Heijmenberg 1730

Was getekend “sijmen dircksen” en het merk gesteld door Lijsbeth Cornelis. Het is de eerste maal dat een lid van de familie Bloothooft blijkt te kunnen schrijven, weliswaar niet met geoefende hand maar Sijmen kon het toch maar. Blijkbaar heeft hij in zijn jeugd in de Zuid Schermeer (vanaf 1671) toch enig schrijfonderricht genoten, bijvoorbeeld op het nabijgelegen schooltje in het zogeheten Zwarte Kerkje aan de Zuidervaart. Maar daar werd wel gereformeerd onderwijs gegeven. Alternatief katholiek onderwijs was er echter niet, dus men was wellicht gewoon pragmatisch.

Ten tijde van het tweede huwelijk was Simon Dirks 59 jaar oud en waren zijn kinderen volwassen. Het huwelijk lijkt een oudedagvoorziening voor hem. De leeftijd van de bruid is onbekend, maar ze had enig vermogen, waarschijnlijk uit een erfenis. Wellicht was ze een ongetrouwd gebleven boerendochter.

Referenties

[1] De Rijp, trouwboek RK kerk 1685-1813
[2] Akersloot, impost op het trouwen 1726-1747
[3] Alkmaar NOT 452, not. T. Heijmenberg 1730