Regest van 1663

Terug naar familienaam

Compareerde voor mij Warnaer Capelman,
Notaris publicq bij den hove van Hollandt
geadmitteert residerende binnen Alcmaer
ende den getuijgen naergenoemt Arent
Cornelisz Cramer woonende opt noorteijnde
van Graft; ende bekende hij
comparant vercoft ende Mel
hendricxsz woonende in de Schermeer mede
compareerende bekende van de selve gecoft
te hebben; Een huijs staende opt lant
van de Stadt Alcmaer voornoemt inde
Schermeer nevens de wout aende 
Ringhdijck / belent de heer van dussen
ten suijden, ende tOude Mannenhuijs
van Haerlem ten noorden, Ende dat
voor de somme van vijff hondert vijff
enseventich guldens te XL grooten vlaems
t stuck; Belovende voorsz. vercooper
voorts t voorsz huijs te vrijen ende te waeren
van alle lasten ende beswaernisse daermede
tselve eenichsints beswaert soude mogen
zijn, tot nacominghe deses verbindende sij
comparanten elcx in t sijne sijn persoon
ende goederen roerende ende onroerende
present ende toecomende geen uijtgesondert
dselve submitterende alle rechten ende rechteren
sonder argelist  Aldus gedaen
binnen Alcmaer ter presentie van Gerrit
Cornelisz ende Pieter Pietersz
beijde Mr. Thimmerluijden, item Claes
Dircxsz bloothooft ende


Claes Dircxsz alias Claes Baes
als getuijgen ende seghsluijden hier over
gestaen, Op den XIII e. April
XVI C: Drie en sestich

Quod attestor
W.Capelman
                     nots. publ.
                             1663

Dese vercoopinge bekent te
maken aen de secretaris
van de Schermeer

ijck Aernt Coorneelies
Beekenne volden toe
wiesen van diet
huies ijn kennes
van Cornielies Lourens
ende Andries Allerts
Arie            Coorneles
Andries Allerts
Cornelies Louweers

Het gaat hier om een huis op een kavel van de stad Alkmaar in de Schermer pal tegenover Woudhuizen, een paar huizen aan de rand van het Schermereiland, ten noorden van Driehuizen. Het kavel ten noorden is van het Oude Mannenhuis van Haarlem. De genoemde kaveleigenaars hadden het bezit sinds de bedijking [Octroy van de Scher-meer mitsgaders Cavel-Conditien ende Caerte]. Tegenwoordig staat op het kavel de Andreas Hoeve.

Referentie

W.A. Fasel, Inventaris stadsarchief Alkmaar, 1254-1815, deel 2: regestenlijst 1254-1810, Alkmaar, 2001 (tweede druk), Regionaal Archief Alkmaar. No 882, inv. nr SA 2225.

Top